Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Algemene voorwaarden Opleiding/cursus/seminair Verhil

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Verhil sluit(en) met betrekking tot (deelname aan) cursussen/opleidingen.
2. Verhil alles4bedrijven aangeduid als Verhil. De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Verhil een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/opleiding heeft gesloten, wordt aangeduid als deelnemer. In deze voorwaarden wordt onder seminar tevens verstaan bijeenkomsten, instructies, trainingen en opleidingen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat Verhil de schriftelijke of mondelinge (telefonische) inschrijving van de deelnemer schriftelijk heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door Verhil kan via post, e-mail of fax plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de inschrijving langs elektronische weg is gedaan.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Verhil is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor deelnemer toegankelijk te houden.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon, zal Verhil temin gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer personen met vergelijkbare kwalificaties.
2.  Verhil zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van deelnemer naar beste weten te behartigen. Verhil staat echter niet in voor het bereiken van het door deelnemer beoogde resultaat.
3. Verhil behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (diensten van) derden.

Artikel 4 Inhoud van het seminar
1. Het programma van een seminar staat in de regel omschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van Verhil dat op een bepaald seminar betrekking heeft. Verhil behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Verhil zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de seminars verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Verhil of derden. De van Verhil verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer. Het is deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
3. Deelnemer erkent de in lid 2 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,= voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Verhil om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus/examen op een door Verhil aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als het deelnemersbedrag niet voor aanvang van het seminar door Verhil is ontvangen, behoudt Verhil zich het recht voor deelname aan het seminar te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.
3. Indien de deelnemer geen geldig legitimatiebewijs kan overhandigen tijdens het seminair, kan de deelnemer niet deelnemen aan het examen. De  kosten blijven gehandhaaft. Er vind geen restitutie plaats.

Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Verhil heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Verhil niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
2. Verhil is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 7 Annulering  
1. Verhil behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het seminar te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van het seminar zonder dat Verhil gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
2. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving schriftelijk te annuleren. Annulering vindt plaats per e-mail of fax. Deelnemer dient de annulering te zenden aan het adres van Verhil waar de inschrijving is gedaan, zoals vermeld op de schriftelijke bevestiging, die deelnemer na inschrijving ontvangt. Tenzij anders overeengekomen, is deelnemer in geval van annulering tot vijf dagen voor aanvang 50% van het deelnemersbedrag aan Verhil verschuldigd. Bij annulering vanaf vijf dagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het tijdstip van annulering is de datum van binnenkomst van de e-mail of fax beslissend.
3. Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.
4. Als deelnemer niet in staat is het seminar bij te wonen, is deelnemer bevoegd een vervanger aan het seminar te laten deelnemen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Hoewel het seminar en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Verhil geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en /of (werk)materiaal van het seminar.
2. Voor het overige is Verhil aansprakelijk voor de schade, die deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verhil toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Verhil verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan de kosten van het seminair.
3. De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verhil.

 
  1. Schrijf u hier in voor de
    cursus / opleiding van uw keuze!

  2. Ik wil graag een persoonlijk contact:
 

cforms contact form by delicious:days